Disclaimer


Op deze pagina vind je de disclaimer van Floreat Living. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floreat Living is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Floreat Living.

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Floreat Living te mogen claimen of te veronderstellen. Floreat Living streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Floreat Living aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige content op het internet waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Floreat Living op deze pagina.